Trygghet och trivsel

Arbetet med trygghet och trivsel bland våra elever genomsyrar vår verksamhet på Ättekullaskolan.

Vi åker på gemensamma utflykter, arbetar med teman tillsammans, har ett väl fungerande rastvaktsystem och klassrådsträffar varje vecka. För att stärka gemenskapen i elevgruppen har vi gemensamma introduktionsdagar i början på terminen. Inför utvecklingssamtalen får elever och föräldrar beskriva hur eleven trivs i skolan. Vi för även kontinuerligt diskussioner kring trygghet, samarbete och relationer.

Vi har en likabehandlingsplan som all personal på skolan ska arbeta efter där det står:

  • ingen ska utsättas för kränkande behandling
  • alla ska arbeta för att motverka kränkande behandling
  • alla ska känna att de blir respekterade av såväl barn/elever som personal
  • ingen ska behöva vara rädd på väg till eller från skolan eller ute på skolgården, alla har rätt att känna trygghet
  • alla har rätt att känna delaktighet och gemenskap
  • alla elever ska veta vem de kan vända sig till om de själva eller en kamrat behöver hjälp

Olweusprogrammet

Liksom alla kommunala grundskolor arbetar vi med ett särskilt program för att bekämpa mobbning. Det heter Olweus och går ut på att göra om skolmiljön så att möjligheterna till mobbning minskar. Personalen på skolan ansvarar för att driva programmet. Även föräldrar och elever är delaktiga.